Daudt, Joanna (2003). Betrokkenheid van wetenschappelijk personeel bij onderwijstaken

De centrale probleemstelling van het onderzoek heeft betrekking op de mate waarin leden van de wetenschappelijke staf betrokken zijn bij hun onderwijstaken en welke mogelijkheden een facultaire onderwijsorganisatie heeft om die betrokkenheid bij onderwijstaken te bevorderen. Het onderzoek is uitgevoerd bij de Faculteit der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft. Betrokkenheid heeft betrekking op de identificatie van de leden met de doelen en waarden die de organisatie heeft m.b.t. het onderwijsprogramma, de mate van participatie in de te onderscheiden onderwijstaken, en de mate waarin docenten hier tijd aan besteden. Uiteindelijk blijkt de belangrijkste indicator te zijn de maatregelen die docenten nemen om kenmerken van adequaat onderwijs toe te passen in de eigen onderwijspraktijk. De dagelijkse werkomgeving blijkt een grote invloed uit te oefenen op de betrokkenheid bij onderwijstaken, evenals de samenwerking met, en de feedback van collega's. In de universitaire werkomgeving is de waardering voor onderwijstaken laag en de belangstelling van leidinggevenden hiervoor gering. Het verzorgen van onderwijs wordt doorgaans niet als een profesionele activiteit beschouwd. Deze conconclusies hebben geleid tot het ontwerp van een aantal ontwerpprincipes die de betrokkenheid van wetenschappelijk personeel bij onderwijstaken beogen te bevorderen.